Праект

Прымерны Сцэнарый
Усенароднага празьніка едзіненія Беларусіі і Расіі
«СЛАВЯНСКАЯ СВАДЗЬБА»

 

Абаснаваніе: мнагатысячнае шэствіе і празьнік прадземанстрыруют у піку нацыяналістам і другім дэструкціўным сілам волю народа к вассаедзіненію с вялікім рускім народам. Будзет разрашон мнагалетній дземаграфічаскій крызіс.

 

Урэмя правядзенія: пракрасный летній дзень ва ўрэмя засяданія органаў УСЯРУСІ, празьніка едзіненія ліба празьніка горада. А пагодзе нужна спрасіць у сінопцікаў.

 

Атрыбуціка: цьвяты, музыкальныя інструменты, аграмадныя бутлі зь сівухаю.

 

Музыкальнае саправаждзеніе: студзенты кансерваторыі і другія музыкі іграют туш і мэндэльсона, полечку-трасуху і барыню. У каго нет голаса, слуха і музыкальных інструментаў, пусьць пают «Мы беларусы с братскаю русью…» «Ах эта свадзьба пела-пела-пела..», «Цячэ вада ў ярок…», «Слушай, цёшча, друг радной» і г.д.

 

Ідзея такава: С цэлью усенароднай паддзержкі сь нізоў працэса едзіненія Беларусіі і Расіі і в чыста славянскіх традзіцыях арганізовывается «Славянская свадзьба» сь пеніем і пляскамі. Учасьнікі празьніка дзеляцца на мужчын і жэншчын. Жэншчыны сабіраюцца на плошчадзі Незавісімасьці, адзетыя в белыя плацьця і туфлі і с фатамі на галовах. Це, кто не імеет фаты, надзевают вынутую із сумкі старую цюль ілі абвязывают голаву кружавамі. Эта будут нявесты. Мужчыны пусьць сабяруцца на пляцы Коласа в чорных касьцюмах, с атглажанымі галстукамі і с бутаньеркамі у пятліцах. Эта будут жаніхі. Скапіўшысь, обе групы па сігналу («Прашчаніе славянкі», ісполненае гарністам) начынают дзьвіжэніе к Акцябрскай плошчадзі, наіболее прыдатнай для такова рода празьнікаў.

У пэўным месцы, напрымер, возьле Жалезнава Фелікса гарніст іграет дамам туш. Па этаму сігналу нявесты пачынаюць малявацца, дастаўшы з торбачак і кішэняў зеркала, пудру, памаду і прочую жэнскую амуніцыю. Глаўнае — праявіць ўкус, не упадабляясь талпе размалёваных кікімар. Вазможна упатрэбленіе парыкоў і іной успамагацельнай вутвары. Радасна пают кімвалы, брацают бубны, зьвініць гармонік. Звучат сьветлыя песьні славянства.

Есьлі на пуці к жаніхам паявяцца цэпі недавумкаў, жаждушчых іспорціць празьднік, жэншчыны далжны прарваць іх. С крыкамі «Я хачу вассаедзініцца», «Пусьціце, Усярусь!», «Хачу замуж!» дамы брасаюцца на шэі стражаў парадку. Есьлі це прадалжают упорстваваць, дамы абрашчают на ніх сваю нерастрачаную чуўсьцьвенасьць і с крыкамі «Тагда вассаедзінімся зь мянтамі» пакрывают пацалуямі і цьвятамі ліца і шлемы моладцаў, віснут на магучых шэях і дрыгают нагамі. Фэміністкі могуць выражаць свой пратэст крыкам, тупатам ног і ўлюлюканьнем.

Кагда патокі інь і янь сальлюцца ў экстазе на плошчадзі Акцябра, увіду адміністрацыі прэзідзента, паяўляецца Тамада, он жа Аратар, с громкагаварыцялям. Тамада не даёт празьніку ператварыцца ў банальную вакханалію, ўносіт прэдлажэнія, выкрыківает дэвізы і лозунгі обшчаславянскава садзержанія, крычыт горка, брасает у талпу жыта з кішэні, кароча, тамадзіт. Зачытывает пастанаўленіе:

«Мы, учасьнікі празьніка сімвалічаскага вассаедзіненія «Славянская свадзьба», прызываем і трэбуем:

1. Аб’явіць сазданіе вялікай страны УСЯ РУСЬ.

2. Гасударсьцьвенным языком Усярусі аб’явіць трасянку, штобы не была абідна вялікаму рускаму і мнагастрадальнаму беларускаму народам.

3. Выдаюшчамуся Інтэгратару, прэзідзенту Высшага Савету Усярусі прысвоіць пачотны пажызьненный тытул Глаўнаед (Глаўный едзініцель) ліба Усярусяед. Назначыць яго Пасажаным Атцом Усярусі с пасьледуюшчай каранацыяй і чэстваваніем. Горка!!!»

Каранацыю праізьвясьці тут жа пад звукі васторжаннай талпы. Есьлі сам Глаўнаед пачаму-ліба атсутствует, каранаваць яго партрэт.

Зацем можат быць аб’яўлена расьпіціе сьпіртных напіткаў с мардабоем і атпраўленіем вассаедзініцельных і другіх есьцесьцьвенных надабнасьцей у лепшых традзіцыях сінябокага славянства.

Са сьлязой ва ўзоры — Старая Панна